Tietosuojaseloste

Autotalo Lohja Oy tuntee vastuunsa rekisterinpitäjänä ja käsittelee kerättäviä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön ja viranomaisohjeiden mukaisesti huolehtien yksityisyyden suojan toteutumisesta ja korkeasta tietoturvasta. Autotalo Lohja Oy pyrkii jatkuvasti kehittämään tietosuojan toteuttamisen keinoja omassa toiminnassaan.

Oheisesta julkisesta henkilötietojen käsittelyn kuvauksesta löydät lisätietoa yksityisyytesi suojasta.


Rekisterin pitäjä: Autotalo Lohja Oy, Lehmijärventie 5, 08500 Lohja, 019-33271

Yhteydenotto-osoite: info@autotalolohja.fi

Rekisterin nimi
Autotalo Lohja Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakas- ja yhteistyösuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, analysointi ja kehittäminen sekä markkinointi. Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille voidaan antaa rajoitettuja oikeuksia käyttää tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn peruste
Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteen sekä toimitusten, tilausten ja toimeksiantojen toteuttamiseksi sopimusperusteisesti. Mainonnassa, markkinoinnissa ja asiakasviestinnässä, jollei kyse ole lakisääteiden velvoitteen toteuttamisesta, käsittelemme henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksella. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa markkinointikielto tietoihinsa ottamalla yhteyttä edellä mainittuun osoitteeseen.


Rekisterin sisältämät tiedot
Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilöasiakkuus- ja yhteisöasiakkuustieto sekä suostumus/ kielto sähköiseen mainontaan (mobiili ja s-posti), kielipreferenssi sekä mahdolliset kiinnostuksen kohteita tai mieltymyksiä koskevat tiedot. Yritys- ja yhteisöasiakkuuksien y-tunnus sekä yhteyshenkilön nimi. Tietosisältöön kuuluvat myös asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat asiakaskohtaiset auto- ja tapahtumatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity itse, julkiset tietolähteet, kuten ajoneuvohallintakeskus sekä mahdolliset muut rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit. Henkilötietoja voidaan myös päivittää hankkimalla päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta. Henkilötietoja voidaan kerätä myös K Auto Oy:n keskitetystä asiakastietojärjestelmästä.

Tietojen säilyttäminen
Henkilötietoja säilytetään asiakas- ja yhteistyösuhteiden jatkumisen ajan, jollei rekisterinpitäjän lakisääteisien velvoitteitten takia ole syytä pidempään säilytysaikaan.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Autotalo Lohja Oy:n yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja muun muassa maahantuojien maahantuomien ajoneuvojen jälleenmyyjille keskitettyjen asiakastietokantojen välityksellä. Jos esimerkiksi ostat tai huollatat K Auto Oy:n maahantuoman auton, luovutamme tietosi K Auto Oy:lle. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista, jolloin rekisterinpitäjä noudattaa kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen siirtoa koskevaa lainsäädäntöä ja tekee mm. asianmukaiset siirtoa koskevat vakiosopimukset. Lainmukaisten vaatimuksien noudattamiseksi tiettyjä polttoaineen ja energian kulutustietoja saatetaan kerätä ajoneuvon palvelutoimenpiteiden aikana (On-Board Fuel Consumption Meter, OBFCM). Nämä tiedot voidaan siirtää komissiolle ja Euroopan ympäristövirastolle (ETA) valmistajan kautta. Ajoneuvon omistajalla on oikeus kieltäytyä tietojen keräämisestä.

Rekisterin suojaus
Sähköisesti käsiteltävät tiedot sijaitsevat Autotalo Lohja Oy:n suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla. Manuaalinen aineisto säilytetään tiloissa, joissa on kulunvalvonta, tilat lukitaan henkilökunnan poistuessa.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Autotalo Lohja Oy Lehmijärventie 5 08500 Lohja tai sähköisesti edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Tarkastuspyynnön yhteydessä on varauduttava todistamaan henkilöllisyys, jotta pyyntö voidaan käsitellä. Tarkastuspyynnön toteuttamisen hinta määräytyy työtuntien mukaan.


Tietojen korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjaamaan itseään koskeva virheellinen tieto. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Autotalo Lohja Oy Lehmijärventie 5 08500 Lohja tai sähköisesti edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Pyynnön yhteydessä on varauduttava todistamaan henkilöllisyys, jotta pyyntö voidaan käsitellä.

Tietojen poisto-oikeus ja oikeus tulla unohdetuksi sekä oikeus vastustaa tai rajoittaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan itseään koskevat tiedot ja tulla unohdetuksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä sekä pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Autotalo Lohja Oy Lehmijärventie 5 08500 Lohja tai sähköisesti yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Pyynnön yhteydessä on varauduttava todistamaan henkilöllisyys, jotta pyyntö voidaan käsitellä. Pyynnön perusteella rekisterinpitäjä selvittää, (i) mitkä tiedot ovat poistettavissa ja mitä tietoa rekisterinpitäjällä on lakisääteisistä velvoitteista johtuen kuitenkin oikeus ja velvollisuus säilyttää, (ii) mitä tietojen käsittelyä voidaan rajoittaa ja mitä käsittelyä ei voida rajoittaa ja onko lakisääteistä velvoitetta tietojen käsittelyyn olemassa.

Evästeet
Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä.
Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Autotalo Lohja Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Autotalo Lohja Oy:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Call Now Button